De Algemene Voorwaarden zijn het laatst aangepast op 14-07-13 11:00:00
De Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar in PDF-formaat

Artikel 1      Definities

 1. Miniconomy: onderdeel van Trade Games International B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34230035.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die middels registratie op de website een overeenkomst met Miniconomy heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Miniconomy en de gebruiker.
 4. Account: het voor de gebruiker, na succesvolle registratie, exclusief toegankelijke gedeelte van de website voor toegang tot het spelaanbod.
 5. Website: de website van Miniconomy waarop het spel wordt aangeboden.
 6. Spelaanbod: het geheel van op de website, door Miniconomy, aangeboden spellen.
 7. Spel: een op de website aangeboden speleenheid.
 8. Credits: aan de gebruiker tegen betaling verstrekt tegoed ter besteding aan, in het kader van het spelaanbod, door Miniconomy beschikbaar gestelde privileges.
 9. Spelleider(s): de door Miniconomy aangewezen, aan het spel deelnemende, personen die belast zijn met de leiding over het spel, met daarbij behorende bijzondere rechten.

Artikel 2      Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het spelaanbod en op de anderszins in elektronische vorm aangeboden content, services en diensten van Miniconomy.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3      Registratie

 1. Voor deelname aan het spelaanbod is registratie op de website vereist. Voordat de gebruiker zijn registratiegegevens kan verzenden, dient hij akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. Een minderjarige gebruiker verklaart, door zich te registreren, toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben verkregen om op de website eventuele credits aan te schaffen.
 2. Voor registratie dienen correct en volledig te worden verstrekt, een zelfgekozen inlognaam en wachtwoord, almede het e-mailadres van de gebruiker. Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd beschikt de gebruiker over een inlognaam en wachtwoord. Met deze gegevens heeft de gebruiker toegang tot het spelaanbod.
 3. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 4. Door bij de registratie aan te vinken zich aan te melden voor de e-mailnieuwsbrief en -herinneringen, geeft de gebruiker toestemming voor het ontvangen van e-mails die afkomstig zijn van Miniconomy. De door de gebruiker verleende toestemming kan te allen tijde door hem, op de door Miniconomy voorgeschreven wijze, worden herroepen.
 5. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op een bepaalde inlognaam of wachtwoord. Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of andere in redelijkheid onbetamelijke inlognamen zijn verboden, zulks ter beoordeling van Miniconomy. Bovendien zijn inlognamen verboden die links aanduiden naar internetpagina's, en inlognamen die bepaalde rechten van een andere gebruiker voorwenden. Miniconomy is te allen tijde bevoegd ongeoorloofde inlognamen te weigeren, dan wel de bijbehorende account te blokkeren of te verwijderen.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de gebruiker door Miniconomy is bevestigd. Indien de bevestiging door de gebruiker niet is ontvangen als gevolg van afleverings- of toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de e-mailaccount van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de e-mailaccount bij een derde is ondergebracht.

Artikel 4      Beëindiging van de overeenkomst

 1. De gebruiker is te allen tijde bevoegd zijn registratie ongedaan te maken, op de daartoe door Miniconomy voorgeschreven wijze. Door beëindiging van de overeenkomst komen alle op de account aanwezige credits te vervallen.
 2. Indien de gebruiker zich gedurende een jaar niet op de website aanmeldt, is Miniconomy bevoegd de desbetreffende account te verwijderen. Miniconomy zal hiertoe eerst overgaan indien de gebruiker erop is geattendeerd dat zijn inactiviteit de hierbedoelde consequentie met zich kan meebrengen en hem daarmee een redelijke termijn is gegeven verwijdering van zijn account te voorkomen.

Artikel 5      Spelaanbod, credits en bijzondere voorwaarden

 1. Miniconomy biedt op de website een spelplatform aan. De website maakt het de gebruiker mogelijk om door middel van registratie deel te nemen aan het spelaanbod en gebruik te maken van alle op de website aangeboden content, services en andere diensten. Voor optimaal gebruik van het spelaanbod kan de gebruiker credits aanschaffen door middel van diverse betaalmethodes. Een eenmaal verrichte betaling is nimmer ongedaan te maken.
 2. Aangeschafte credits zijn nimmer inwisselbaar voor geld.
 3. Het credittegoed van de gebruiker is niet onbeperkt houdbaar; het credittegoed komt te vervallen, zonder dat de gebruiker aanspraak maakt op restitutie daarvan, indien niet binnen één jaar na de laatste besteding van één of meer van zijn credits, opnieuw een besteding heeft plaatsgevonden.
 4. Elk spel heeft een bepaalde tijdsduur. De resterende spelduur is steeds op de website vermeld. Miniconomy is steeds gerechtigd het spel, om hem moverende redenen, al dan niet tijdelijk te stoppen.
 5. Miniconomy kan te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot het spelplatform en de op de website aangeboden inhoud, services en diensten beperken of aanpassen. Bovendien is Miniconomy te allen tijde bevoegd de toegang tot het spelplatform en de op de website aangeboden services en diensten tijdelijk of blijvend stop te zetten. In het laatste geval zullen, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, door de gebruiker aangeschafte en niet bestede credits worden terugbetaald. Kosteloze services en diensten die geen noodzakelijk verband houden met een betaald spelaanbod kunnen te alle tijde door Miniconomy worden stopgezet.
 6. Het spel wordt aangeboden onder de voorwaarden die zijn gesteld in deze algemene voorwaarden, onder de voorwaarden die op de website zijn vermeld en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de op de website gepubliceerde spelregels, waaronder het bepaalde in het "Wetboek".
 7. Uit de strekking van het spel vloeit voort dat spelleiders gerechtigd zijn het spelverloop bewust te beïnvloeden, echter dingen zij nooit mee naar eventuele prijzen.
 8. Uit de in lid 6 bedoelde voorwaarden en spelregels kunnen gebruiksbeperkingen voortvloeien. Deze gebruiksbeperkingen kunnen gelden voor alle gebruikers, een groep gebruikers of slechts voor individuele gebruikers. Miniconomy is ten aanzien van individuele gebruikers in elk geval gerechtigd de toegang tot het spelaanbod te blokkeren, dan wel de registratie van de gebruiker ongedaan te maken, in de gevallen als bepaald in de onderhavige voorwaarden.
 9. De gebruiker maakt geen aanspraak op hulp bij de technische configuratie van zijn computer. De gebruiker wordt door middel van het chatgedeelte op de website in de gelegenheid gesteld spelinhoudelijke ondersteuning te ontvangen. Niet spelgerelateerde ondersteuning, zoals ten aanzien van op de website verrichte betalingen, kan op de daartoe voorgeschreven wijze, per e-mail plaatsvinden. De gebruiker kan nimmer aanspraak maken op continue toegankelijkheid en beschikbaarheid van de op de website aangeboden communicatiemogelijkheden met Miniconomy of spelleiders.

Artikel 6      Misbruik

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan:
  • het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende informatie;
  • pogingen om de afloop van het spel te beïnvloeden door bijvoorbeeld inbreuk te maken op software of door het gebruik van andere onreglementaire middelen;
  • het, ten aanzien van de website en/ of het spel, opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten;
  • het aanmaken van een nieuw account om een bestaand account (financieel) te ondersteunen (farming) en andere volgens de spelregels als misbruik aan te merken handelingen.
 2. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om op de website gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Miniconomy gebruikte software.
 3. Het is de gebruiker verboden software te gebruiken die het de gebruiker mogelijk maakt zich een oneerlijk voordeel ten opzichte van medegebruikers of Miniconomy te verschaffen.
 4. Miniconomy is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft Miniconomy het recht de account van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten en alle daarop aanwezige credits te laten vervallen.

Artikel 7      Communicatie door middel van de website

 1. De gebruiker staat ervoor in dat alle informatie die hij toevoegt aan de website, bijvoorbeeld aan het chatgedeelte, geen inbreuk maakt op rechten van derden of op enig ander wettelijk voorschrift.
 2. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers, spelleiders, speleigenaren en derden.
 3. Het is de gebruiker verboden bedreigende, racistische, intimiderende of andere onbetamelijke uitingen aan de website toe te voegen.
 4. Het is de gebruiker verboden virussen, wormen et cetera te verspreiden die de werking van de website en/ of het spelplatform kunnen beïnvloeden.
 5. Tenzij uit de aard of strekking van het spel anders voortvloeit is het de gebruiker verboden berichten te verspreiden die uitsluitend de strekking hebben uiting te geven aan religieuze, politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen.
 6. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft Miniconomy het recht de account van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten en alle daarop aanwezige credits te laten vervallen.

Artikel 8      Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De gebruiker is jegens Miniconomy aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Miniconomy, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het spelplatform of de website hebben beïnvloed.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Miniconomy is aansprakelijkheid van Miniconomy uitgesloten. In het bijzonder is Miniconomy niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gevallen bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 3. Miniconomy spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en het spelplatform te optimaliseren. Echter kan Miniconomy niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website en het spelplatform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Miniconomy ter zake is uitgesloten.
 4. Miniconomy is te allen tijde bevoegd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website, het spelplatform of de servers van Miniconomy of derden. Alle aansprakelijkheid van Miniconomy ter zake is uitgesloten.
 5. Miniconomy is niet aansprakelijk voor programmeerfouten in de website. Voorts is Miniconomy niet aansprakelijk voor virussen of ander schadelijke componenten die door middel van de website of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 6. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Miniconomy van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

Artikel 9      Intellectueel eigendom

Artikel 10      Privacy

 1. Miniconomy respecteert de privacy van de gebruiker. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor het leveren van de services en diensten van Miniconomy noodzakelijk is. Voor het overige worden persoonsgegevens slechts gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Miniconomy zal persoonsgegevens onder geen beding verkopen.
 2. Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten, derhalve worden door middel van cookies geen gebruiksprofielen opgesteld en wordt het surf- en zoekgedrag van de gebruiker niet gevolgd teneinde commerciële doelen te dienen.

Artikel 11      Slotbepalingen

 1. Miniconomy is te allen tijde bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden is pas van toepassing op reeds geregistreerde gebruikers indien de gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar is gesteld en de gebruiker niet binnen dertig dagen zijn registratie ongedaan maakt overeenkomstig artikel 4.1.
 2. De gebruiker is verplicht wijziging ten aanzien van het door hem opgegeven e-mailadres zo spoedig mogelijk aan Miniconomy te melden. Indien de gebruiker zijn verplichting uit de vorige zin niet nakomt, worden verkeerd geadresseerde mededelingen van Miniconomy verondersteld door de gebruiker te zijn ontvangen.
 3. Indien een juridisch geschil mocht ontstaat zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op de overeenkomst en de daaruit, tussen partijen, voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement van Miniconomy aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 6. De Nederlandse versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.